foto1 1Profese rozpočtáře je dodnes spojována především s dodavatelskou firmou. Architekt a projektant se obrací na jiného než dodavatelského rozpočtáře především v okamžiku, kdy je třeba vypracovat výkazy výměr pro výběrové řízení.

Není to však pozdě?

Role rozpočtáře projektanta je, zdá se, důležitější než role dodavatelského rozpočtáře. Rozpočtář projektanta musí připravit investora na to, kolik si má připravit peněz a nesmí být závislý na dodavatelské firmě. A to bez ohledu na to, zda se jedná o drobnou či velkou stavbu. Náklady musí umět odhadnou již v okamžiku, kdy investor o výstavbě uvažuje. Rozpočtář v roli Cost managera by měl projít celou stavbou od počáteční myšlenky až po kolaudaci. Musí umět spočítat cenu architektem navrženého díla ve všech fázích projektové přípravy, zpřesňovat ji, a tak udržovat investora i projektanta v jistotě. Tento rozpočtář však musí být skutečným odborníkem. Musí umět za všech okolností spolehlivě sekundovat firemními znalostmi nabitým rozpočtářům dodavatele. Takový Cost manager ale musí umět víc. Musí aktivně vstupovat do projektu s návrhy na úspory nákladů aniž by se tyto úspory odrazily v architektonické podobě projektu. Rozpočtář projektanta musí umět odhadnout taktiku dodavatele a fundovaně mu oponovat. Taková oponování není a nemůže být odkazování se na jakékoliv ceníky. Každá stavba je vždy unikátem. Staví se na různých místech, z různých zdrojů, za odlišných podmínek a různými dodavateli. A právě proto nemohou být ceny stavebních prací stejné. To vše musí rozpočtář projektanta ve svých cenách umět zohlednit.

Jste státní nebo soukromý investor?

Pomůžeme Vám stanovit cenu stavby od fáze studie až po realizaci. Připravíme pro Vás výkaz výměr a nezávislý kontrolní rozpočet pro výběrové řízení. Nabízíme ale i další služby, viz naše nabídka COST MANAGEMENT.

Výkazy výměr pro veřejné zakázky zpracováváme podle nového zákona č. 40/2003 Sb. (§ 50, odst. 2), který uznává výkazy výměr za rozhodující dokument při zadávání veřejných zakázek.