Cost management (cenový management), je součástí projektového řízení. Poskytuje integrovaný postup a metody k dosažení určených cílů, a to nezávisle na velikosti projektu.

Cost management se zabývá cenovou problematikou projektu. První odhad ceny je v jednotlivých fázích přípravy zpřesňován až po kalkulaci nákladů. V realizační fázi se zabývá kontrolou nákladů a správou cenové databáze.

Cost management se věnuje také časovému plánování směřujícímu k správnému vymezení priorit před zahájením realizace. Všímá si veškerých aktivit od zpracování prvotní koncepce přes schválení projektu až po detailní rozpracování.

Hlavními výstupy tohoto procesu jsou zejména strategie provádění stavby a v neposlední řadě nákladová kalkulace s nepřesností pod 10%.

Pokud je nákladové a časové plánování a řízení k dispozici v pravý čas, zvyšuje šanci na úspěch projektu maximalizováním příznivých trendů a zmírněním dopadu chyb a disproporcí.

 

 

 

 • koncepční fáze
  • vytvoření základní struktura prací, příprava propočtu vzhledem k proveditelnosti projektu
  • vytvoření souhrnného harmonogramu s rozhodujícími kontrolními body (milníky)
  • předpoklad časového průběhu nákladů
 • analytická fáze
  • korekce prvotní struktury prací, detailní dopracování harmonogramu
  • plánování kontroly nákladů pro realizační fázi
 • předrealizační fáze
  • přesnost odhadu ceny ±10% a na základě definitivní znalosti struktury prací
  • kompletace kalkulace nákladů pro zpracování detailního plánu nákladového a časového řízení
 • realizační fáze
  • kontrola nákladů (nákladové řízení) a dodržování harmonogramu (časové řízení). Tato činnost napomáhá řídicímu týmu  k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí. Cenoví specialisté průběžně vykonávají cenové analýzy ke zjištění  aktuálního stavu, k prognózám dalšího vývoje a pro včasné odhalování potenciálních problémů.
 • vyhodnocovací fáze
  • zpracování a uložení dat z projektu do databáze pro další využití. Spolu s dokončením projektu se ukládá konečná cena realizované stavby včetně objemových ukazatelů. Shromažďování dat z projektů, a tím také zkušeností, přispívá ke kvalitnějšímu zpracování budoucích projektů a podporuje společné vzdělávání všech cenových specialistů firmy.
 • průběžné sledování nákladů stavby
 • dodatky
 • fakturace